Hoveduddannelse

Hoveduddannelsen er på 4 år med ansættelser flere steder (se de forskellinge afdelinger der deltager i uddannelse), der tilsammen sikrer, at målbeskrivelsens kompetencer opfyldes. Den radiologiske uddannelse sigter på at uddanne en speciallæge, der som afdelingslæge kan varetage de procedurer, som forekommer under såvel det daglige arbejde som under vagtarbejdet på en radiologisk afdeling på en enhed med regionsfunktion eller alternativt kan fungere som praktiserende speciallæge. Erhvervelsen af kompetencer sker ved rotation mellem afdelinger med hovedfunktionsniveau og specialfunktionsniveau. Ansættelserne kan indeholde fokuserede ophold på andre hospitaler, da der pågår en ændring i specialernes hospitalsplacering i alle regioner.
Krav og forventninger ved ansøgning om et hoveduddannelsesforløb ligger i den faglige profil som kan findes på hjemmesider for sekretariaterne for lægelig videreuddannelse.
Tilegnelsen af teoretisk viden i hoveduddannelsen foregår ved selvstudium af relevant litteratur, ved de specialespecifikke kurser, samt udvidet kursus i ledelse, administration og samarbejde. Desuden er undervisning af studerende og andre personalegrupper en del af det daglige virke.
Det daglige arbejde for en hoveduddannelsessøgende består i at deltage i alle afdelingens funktioner. I begyndelsen er den hoveduddannelsessøgende under supervision, men gradvist kan arbejdet varetages mere selvstændigt, i henhold til måbeskrivelsens indhold.

Ansøgning om hoveduddannelsesstilling i radiologi- en kort vejledning
Generelt: Hoveduddannelsesstilling (HU-stilling) i radiologi består af en 4-årig ansættelse på 2-3 forskellige radiologiske afdelinger. Stillinger opslås 2 gange årligt på regionsniveau.
Dimensioneringsplan 2022/23:

  • 18 årlige stillinger i Region Øst
  • 10 årlige stillinger i Region Syd
  • 16 årlige stillinger i Region Nord

HU-stillingerne opslås på sundhedsjobs.dk to gange årligt med start på HU-stillingerne i april / maj og november / december. Tidspunktet for stillingsopslag og ansættelsessamtaler varierer og det anbefales at oprette en profil på sundhedsjob.dk for at få besked om relevante stillingsopslag.

Før ansættelse: For at komme i betragtning til HU-stilling skal du have ’Tilladelse til selvstændigt virke’ og gennemført 12 måneders introduktionsstilling. Ved ansøgningsfristen behøver introduktionsstillingen ikke være afsluttet, men skal være gennemført og godkendt inden start på hoveduddannelsesstilling.

Stillingerne ansøges skriftligt elektronisk og indbefatter:
• Motiveret ansøgning (1 A4 side) med brug af de 7 lægeroller som defineret i den faglige profil for radiologi
• Specialespecifikt CV (kræves kun ved ansøgning i region Øst)
• Dokumentation for godkendt introduktionsstilling med følgende:
• Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse.
• Fagligt vurderingsskema for læger i introduktionsstilling i radiologi.
• Kursusbevis for Pædagogik II kursus/ vejlederkursus/vejledning i klinikken
• Prioritering af de opslåede hoveduddannelses-blokke.

Følg i øvrigt vejledningen i forbindelse med det enkelte stillingsopslag.
Der har i  2023 været ca. dobbelt så mange ansøgere som uddannelsesstillinger, og alle kvalificerede ansøgere har været indkaldt til samtale. Ved ansættelsessamtalerne er der en repræsentant fra hvert uddannelsessted (typisk den uddannelsesansvarlige overlæge), en yngre læge repræsentant fra et andet speciale og en yngre læge i  hoveduddannelsesstilling i radiologi, en repræsentant fra Dansk
Radiologisk Selskab, samt en repræsentant fra det regionale lægelige videreuddannelsessekretariat.
Inden ansættelsessamtale anbefales det at du læser målbeskrivelsen for HU, gennemlæser og opdaterer dit CV og forbereder dig på at fortælle om netop dine kvalifikationer og hvorfor du brænder for radiologien, samt forbereder eventuelt udsendte spørgsmål. Desuden bruges ofte en lille case til samtalen.

Under ansættelse: I forbindelse med din ansættelse i HU-stilling vil du modtage et uddannelsesprogram for din HU-stillingsblok som beskriver hvor det forventes at du skal opnå kompetencerne som beskrevet i ’Målbeskrivelsen for HU’. Herudover skal du og vejleder ved introduktionssamtalen lave en specifik uddannelsesplan for evt. specielle fokuspunkter. Uddannelsesplanen følges op ved justerings- og slutevalueringssamtalen.
Der tilstræbes at udfylde et Radiologisk kompetencevurderings-skema om ugen (varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted).
Under HU er der obligatorisk deltagelse i de specialespecifikke kurser og forskningstræningskursus som du vil blive indkaldt til.
Desuden skal du deltage i kurser om Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse, (SOL) 1-3. SOL 1 og 3 udbydes på regionsniveau, mens SOL 2 udbydes af Sundhedsstyrelsen. Vær opmærksom om der er ventetid på SOL kurserne og tilmeld dig i god tid.
Anbefalet litteratur i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansættelsens afslutning: For at ansøge om speciallægeanerkendelse skal følgende dokumentation godkendes og indsendes via uddannelseslæge.dk:
• Generelle obligatoriske kurser i hoveduddannelsen
• Specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen
• Forskningstræning
• Alle kompetencer i hoveduddannelsen
• Attestation for tid for hvert delforløb i hoveduddannelsen
• Ansættelses og Uddannelsesaftale
• Skema over lægelig beskæftigelse
Desuden skal du udfylde selve ansøgningen om speciallægeanerkendelse på Styrelsen for Patientsikkerhed’s hjemmeside og betale gebyr.

Vi glæder os til at se dig som vores kommende kollega.

DRS Koordinerende Uddannelsesråd

Afslutning af delforløb på den enkelte afdeling

Attestation til tidsmæssigt gennemført uddannelseselement foregår i uddannelseslaege.dk

Speciallæge

Diverse gode oplysninger i boksene herunder

Herunder kan du læse en omtale af de enkelte afdelinger der deltager i den Radiologiske speciallægeuddannelse. De er nævnt i ...
FAQ Undervisningsmateriale i Dropbox Hvorfor fælles Dropbox mappe til undervisning? Dropbox mappen skal gøre det lettere for kursuslederne at dele ...
logboglogo
Elektronisk logbog Uddannelseslæge.dk er en elektronisk logbog for læger under uddannelse. Systemet anvendes af alle specialer. Systemet bruges til styring ...
Konkretiseringslisterne er tænkt som vejledning til kursister og vejledere. De udgør en mere detaljeret oversigt over hvilken konkret viden samt ...
Læs de gode råd til uddannelsessøgende læger i Radiologi ...