Onkoradiologi

Kursets formål

Bibringe den uddannelsessøgende teoretisk viden vedr. radiologiske problemstillinger relateret til onkologien. Onkoradiologien bliver tiltagende væsentlig grundet stigende alder og tiltagende samt bedre behandlingsresultater. Der er i henhold til Kræfthandleplanen øget opmærksomhed på diagnostik og opfølgning af cancer. De radiologiske discipliner i denne sammenhæng er konventionel røntgenundersøgelse, UL, CT og MR, men også funktionelle UL, CT og MR undersøgelser, og undersøgelser hvor billeddiagnostik er væsentlig i behandlingen, samt detektering af behandlingseffekt, recidiv, og komplikationer til behandling.

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Forståelsen for TNM stadieinddeling af tumorer, kriterier for opfølgende undersøgelser mhp. tumormåling og respons samt vurdering af tilbagefald og komplikationer. Desuden at den radiologiske speciallæge kan redegøre for optimal strategi for udrednings- og opfølgningsprogram.

Kursets indhold

Teoretisk gennemgang af kriterierne for TNM stadieinddeling af tumorer vil blive gennemgået samt rationalet for follow-up kriterier omfattende WHO og RECIST kriterierne. Gennemgang af hyppigste komplikationer til cancerbehandling udfra en billeddiagnostisk vinkel. Valg af billeddiagnostiske modaliteter for de forskellige cancerformer vil blive gennemgået og valg af billeddiagnostisk metode ved mistanke om komplikationer.

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. Under kurset uddeles noter svarende til kursusindholdet f.eks. i form af power point udprint af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i emnet.

Kursets metoder

Kurset vil bestå af katedral gennemgang af området foruden case-orienterede seancer.

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, forskningsmæssigt indhold og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

[display_files id=14]