Fysik og radiobiologi

Kursets formål

Den optimale og korrekte anvendelse af billeddannende modaliteter som f.eks. røntgenapparatur og ultralydsapparatur til diagnostiske undersøgelser kræver et indgående kendskab til og forståelse af de grundlæggende fysiske og tekniske forhold, der muliggør den diagnostiske billeddannelse. For modaliteter, der benytter ioniserende stråling, er det afgørende og nødvendigt for den uddannelsessøgende at kende disse principper for at kunne optimere den diagnostiske værdi af undersøgelsen sammenholdt med de risici, som patienterne påføres ved undersøgelsen. Kendskab til de biologiske forhold og konsekvenser ved brug af ioniserende stråling er ligeledes nødvendig for at optimere strålebeskyttelsen af patienter og personale ved røntgenundersøgelser.

Gennem teoretisk undervisning i bl.a. røntgenstråling, røntgenfysik, dosimetri og strålingsbiologi skal kurset danne basis for den senere undervisning i strålebeskyttelse og strålehygiejne.

Den uddannelsessøgende skal desuden bibringes tilstrækkelig teoretisk forståelse for processerne bag den diagnostisk billeddannelse ved digitalt røntgenapparatur og ultralydsapparatur.

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Den uddannelsessøgende kan opnå viden om røntgenstråling, ioniserende stråling, frembringelse af røntgenstråling og indsigt i fysiske og biologiske forhold ved røntgenstrålingens vekselvirkning med stof og væv, samt kendskab til grundlæggende dosimetriske begreber.

Desuden kan der opnås viden om de fysiske og tekniske processer relateret til diagnostisk billeddannelse og billedkvalitet, samt indsigt i modaliteternes tekniske funktionalitet og virkemåde inden for røntgen og ultralyd.

Kursets indhold

Kursets indhold er tilrettelagt, så det omfatter nødvendig viden vedr. de forskellige tekniske aspekter indenfor radiologien.

Det konkrete kursusindhold omfatter:

  • Elektromagnetisk stråling i almindelighed og røntgenstråling i særdeleshed.
  • Dannelse af røntgenstråling.
  • Strålingskvalitet.
  • Svækkelse af røntgenstråling.
  • Grundlæggende dosimetri.
  • Billeddannelsens geometri. Spredt stråling, brug af raster, kontrastforhold
  • Billedkvalitet, opløsningsevne, støj, M.T.F.
  • Ultralyds fysik.
  • Nuklearmedicinsk billeddannelses fysik.
  • Radiobiologi.
Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f. eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. Under kurset uddeles noter svarende til kursusindholdet f.eks. i form af power point udprint af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i området.

Kursets metoder

Kurset består af forelæsninger af emnerelaterede specialister.

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset afsluttes med Multiple Choice Test. Kurset vil desuden blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringniveau jf. den generelle oversigt.

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, forskningsmæssigt indhold og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

[display_files id=9]