Thoraxradiologi

Kursets formål

At bibringe den uddannelsessøgende den nødvendige teoretiske viden for at beherske radiologisk diagnostik af thoraxlidelser, jævnfør kompetencekravene i målbeskrivelsen. Desuden at opnå et nuanceret kendskab til andre undersøgelser såsom lungefunktionsundersøgelser, PET og nuklearmedicinske undersøgelser.

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Den uddannelsessøgende kan opnå nødvendig teoretisk speciallægeviden vedr. teknik og diagnostik ved rtg. og CT-scanning af thorax inkl. kontrastkinetik. Desuden viden om MR, nuklearmedicinske undersøgelser og PET samt lungefunktionsundersøgelser, som er nødvendig for korrekt håndtering af thorax diagnostiske problemstillinger.

Kursisten kan opnå en fundamental forståelse for diagnostik af infektioner, atelektaser, interstitielle lidelser, KOL, tumorer og kardiovaskulære sygdomme inkl. aortaaneurismer og lungeembolier, desuden skal patologiske tilstande i thoraxvæg, pleura og thoraxskelet og mediastinum kunne håndteres.

Kursisten kan endvidere erhverve viden om indikationer, teknik og komplikationer ved billedvejledte interventioner som finnålsbiopsi, fjernelse af utensilier, trombolyse, anlæggelse af dræn og stentning.

Kursets indhold

En teoretisk gennemgang af teknik og kvalitetsvurdering af rtg. af thorax, CT, MR, nuklearmedicinske undersøgelser inkl. PET vil blive gennemgået. Principperne for konventionel rtg. af thorax, fosforplade teknik og DR, konventionel CT, multidetektor CT, HRCT og lav-dosis CT teknikker samt MR-relaterede teknikker ved thorax er indbefattet.

Redskaber til vurdering af de hyppigste sygdomme i thorax samt billeddiagnostisk strategi ved thoraxsygdomme/thoraxrelaterede symptomer præsenteres, foruden forståelsen for korrekt teknisk udførelse af undersøgelserne, kontrastkinetik, rigtigt modalitetsvalg og strålehygiejniske principper. Dette skelet af læringsredskaber skal danne grundlaget for senere læring ved selvstudium, undervisning i afdelingen og klinisk konference virksomhed.

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. Under kurset uddeles noter svarende til kursusindholdet f.eks. i form af power point udprint af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i området.

Kursets metoder

Kurset vil bestå af katedral gennemgang af teknisk relaterede områder og redskaber til korrekt tolkning af billederne. Kurset vil desuden indeholde seancer indenfor alle nævnte billeddiagnostiske modaliteter hvor kursisten selvstændigt eller i hold skal fortolke karakteristiske eksempler.

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, forskningsmæssigt indhold og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til lærerne og DRS’ kursusudvalg.