Muskuloskeletal kursus

Kursets formål

At bibringe den uddannelsessøgende læge den nødvendige teoretiske viden for at beherske radiologisk diagnostik af muskuloskeletale lidelser, jævnfør kompetencekravene i målbeskrivelsen.

Mål der kan opnås i løbet af kurset

At give den uddannelsessøgende den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne erhverve de kompetencer, der er nødvendig for at varetage diagnostikken af alle de muskuloskeletale lidelser, der behandles på hovedfunktionsniveau, foruden at kunne diagnosticere lidelser, der behandles på højt specialiserede enheder for at kunne bidrage til valg af korrekt behandlingssted. Kurset skal desuden bidrage til at få overblik over dette mængde- og facetmæssigt store fagområde som et nødvendigt supplement til den praktiske hoveduddannelse.

Kursets indhold

Undervisningsemnerne omfatter en initial teoretisk gennemgang af projektionslære ved konventionel radiologi samt gennemgang af øvrige mulige billeddiagnostiske modaliteter, inkluderende deres anvendelsesmuligheder. Efterfølgende omfatter kurset gennemgang af diagnostiske sygdomsrelaterede emner inkluderende frakturer og luksationer, perifer artrit, aksial artrit, degenerative lidelser såvel i perifere led som i columna, infektiøse lidelser, primære og sekundære knogletumorer, hæmopoietiske sygdomme, osteonekroser, osteoporose og osteomalaci, med tilhørende differentialdiagnostiske overvejelser ved alle lidelser. Der kan således erhverves teoretisk viden vedr. diagnostisk og differentialdiagnostik for alle muskuloskeletale lidelsers vedkommende bortset fra medfødte skeletale lidelser, der håndteres under det pædiatriske kursus.

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over deltagere, undervisere og relevant kursusmateriale, der vil være tilgængeligt digitalt på C’s hjemmeside og/eller lokal hjemmeside (f.eks. litteratur, noter, artikler, relevante lærebogs-kapitler mm.). Materialet forudsættes gennemset/læst inden kurset, således at kurset starter på et for alle passende vidensniveau. Uddelingsnoter fra forrige års kursus befinder sig på DRS’s hjemmeside og kan med fordel gennemses og medbringes mhp. evt. noter under kurset. Efter kurset vil det aktuelle modificerede materiale blive lagt på DRS’s hjemmeside.

Kursets metoder

Kurset er baseret på undervisning af specialister i muskuloskeletale sygdomme. Strukturelt er kurset bygget op omkring emneorienteret forelæsninger,som suppleres med formaliserede case orienterede timer alle kursusdage. Relevante cases udsendes til alle kursusdeltagere, som må være forberedt på at kunne svare på relevante diagnostiske spørgsmål i forbindelse med casegennemgangen. Dette skal befordre en meget interaktiv undervisningsform.

Kursisternes evaluering af kurset

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

[display_files id=2]