Teknik og strålebeskyttelse

Kursets formål

Radiologien har igennem de sidste 25 år oplevet en rivende teknologisk udvikling. Som en del af speciallægeuddannelsen er det derfor meget vigtigt, at den uddannelsessøgende sikres en sufficient teoretisk viden vedrørende alle de i radiologien anvendte modaliteter inkluderende de undersøgelser, der er baseret på ioniserende stråling. Disse omfatter almindelige og digitaliserede konventionelle røntgenundersøgelser, gennemlysningsundersøgelser og CT-skanning. Hertil kommer nødvendig viden om strålebeskyttelse samt det omfattende kvalitetsstyringssystem, der lovmæssigt er forbundet med anvendelse af ioniserende stråling. Endelig gennemgås MR fysik og teknik.

Mål der kan opnås i løbet af kurset

Mål for teknikdelen:

Den uddannelsessøgende kan opnå nødvendig teoretisk viden om og forståelse for billeddannelse med konventionel røntgenundersøgelse, inklusiv ”computed radiography” (CR) og ”direct radiography” (DR) teknik, gennemlysningsundersøgelser og CT (Computer Tomografi) samt MR-skanning. Desuden at få overblik over fordele og ulemper ved valg af diagnostisk metode til besvarelse af et givent klinisk spørgsmål.

Mål for strålebeskyttelse-delen:

Den uddannelsessøgende kan gennem kurset opnå en teoretisk viden om og forståelse for den generelle strålebeskyttelse. Den uddannelsessøgende skal efter kurset kunne forstå de elementer af strålebeskyttelsen, der omfatter patienter og personale. Målet er desuden at give den uddannelsessøgende et overblik over lovgivningen på røntgenområdet.

Kursets indhold

Kursets konkrete undervisningsinhold omfatter:

Teknik

 • Røntgengenerator
 • Billedforstærker og TV-systemer
 • Digital radiologi
 • Computer Tomografi
 • MR fysik og teknik

Strålebeskyttelse

 • Almen strålebeskyttelse
 • Stråleskader vs. risiko
 • Lovgivning
 • Strålebeskyttelse af patienter
 • Strålebeskyttelse af personale
 • Indretning af røntgenrum
 • Persondosimetri
Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og materiale (f.eks. litteratur, noter, relevante lærebogs-kapitler mm.), der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. I forbindelse med kurset stilles noter til rådighed svarende til kursusindholdet f.eks. i form af PDF versioner power point af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i området.

Kursets metoder

Kurset indeholder en blanding af forelæsninger og praktiske opgaver, der understøtter de i målbeskrivelsen angivne kompetenceniveauer.

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset afsluttes med tentamen. Kurset vil desuden blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, forskningsmæssigt indhold og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

[display_files id=10]