Neuroradiologi inkl. hoved-hals

Kursets formål

At bibringe den uddannelsessøgende læge den nødvendige teoretiske viden for at kunne beherske diagnostik af lidelser i cerebrum, columna og spinalkanal og hoved-hals herunder blandt andet apopleksi, kranietraumer, demens, multipel sklerose, tumorer, degenerative ryglidelser, spinale infektioner, traumer og tumorer, hoved-hals tumorer og infektioner. Desuden berøres behandling af ovennævnte lidelser eksempelvis coil- og stentbehandling, trombektomi, stereotaktiske indgreb og strålebehandling.

Mål der kan opnås i løbet af kurset

At give den uddannelsessøgende den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne vælge den optimale udredningsstrategi ved såvel almindelige som mere sjældent forekommende tilstande, således at udredningen sker med den korrekte teknik, strålehygiejnisk forsvarligt og således at dobbeltundersøgelser undgås. Desuden at bibringe den uddannelsessøgende teoretisk viden vedr. diagnostik af neuroradiologiske lidelser, inklusiv differentialdiagnostiske overvejelser.

Kursets indhold

Kurset er bygget op omkring følgende erhvervede og medfødte lidelser i centralnervesystemet: Neoplastiske sygdomme, inflammatoriske, infektiøse og degenerative sygdomme, traumer samt misdannelser. Hertil kommer lidelser i hoved-halsregionen og ryggen. Desuden de billeddiagnostiske fund ved behandlingskomplikationer.

Undervisningen vil i vid udstrækning være centreret om CT- og MR-scanning, men vil også inddrage konventionel røntgenteknik, myelografi samt ultralyd. Funktionel MR, angiografi samt neurointerventionelle procedurer som embolisering af aneurismer og karmalformationer samt vertebroplastik vil blive berørt.

Kursusmateriale og forberedelse

Delkursuslederne udsender senest en måned før kurset det planlagte kursusprogram, inklusiv navngiven oversigt over undervisere og henvisning til relevante lærebøger der forudsættes læst inden kurset, således at kurset starter på et for kurset passende vidensniveau. Under kurset uddeles noter svarende til kursusindholdet f.eks. i form af power point udprint af forelæsninger og evt. yderligere materiale, der kan inspirere til fordybning i området.

Kursets metoder

Undervisningen vil overvejende bestå af forelæsninger, hvor de aktuelle udredningsstrategier diskuteres på basis af teknik, inkluderende strålehygiejne og kontrastanvendelse. Desuden vil der indgå cases som involverer kursusdeltagerne.

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse

Kurset vil blive evalueret dels på reaktionsniveau og dels på indlæringsniveau jf. den generelle oversigt.

Kursisternes evaluering af kurset

Foregår ved løbende udfyldelse af et kursusspecifikt evalueringsskema indeholdende alle undervisningselementer mhp. læringsmæssig værdi, praktisk og/eller teoretisk nytteværdi, og pædagogik. Desuden en sammenfattende evaluering af kurset specielt mhp. kursets overordnede struktur inklusiv kursets længde, fordeling af timer til forskellige emner samt fysiske rammer. Evalueringerne anvendes til feed back til lærerne og DRS’ kursusudvalg.

[display_files id=6]