Generelt om specialespecifikke kurser

Det er Sundhedsstyrelsen som i samarbejde med Dansk Radiologisk Selskab står for de specialespecifikke kurser for læger i radiologisk hoveduddannelsesstilling. Hovedkursuslederen Dorte Stærk og sekretær Linda Schumann er kontaktpersoner og varetager kontakten til kursisterne og delkursuslederne. På denne side beskrives de overordnede forhold vedrørende kursusrækken efter Sundhedsstyrelsens vejledning.
For detaljeret beskrivelse af hvert enkelt kursus – vælg direkte i menubjælken.

Når man får en hoveduddannelsesstilling får man tilsendt en kursusplan for alle 4 år – gem den! Får man i uddannelsestiden orlov eller får man fravær af anden årsag, kan kursusforløbet ændres efter aftale med den uddannelsesansvarlige overlæge og hovedkursuslederen. Det samme kan ske hvis den uddannelsesansvarlige overlæge på et uddannelsessted finder at kursusplaceringen passer dårligt ind i uddannelsesplanen på en uddannelsesafdeling.

Sundhedsstyrelsen har i de sidste år bevilget et mindre budget end udgifterne til de årlige kurser. Det eneste vi kan spare på er forplejningen, så vær forberedt på at skulle betale for kaffe og frokost.

Der kan forekomme ændringer i kursusdatoerne, så hold øje med opdateringer her på siden!

Undervisningsmateriale er tilgængeligt via fælles Dropbox – du vil modtage link til dette i starten af din hoveduddannelse.

Link til kursus kalender (på DRS hjemmeside)

DRS FORELØBIG Oversigt over A-kurserne – 2023, rev1

Formålet med de specialespecifikke kurser er at sikre, at de uddannelsessøgende læger får mulighed for at opnå de i målbeskrivelsen for den radiologiske speciallægeuddannelse definerede kompetencer. Kurserne udgør en struktureret uddannelsesaktivitet, med involvering af kursusdeltagerne ved cases og test. Erfaringerne fra kurserne skal forankres i det daglige arbejde og være et supplement til læring i det daglige arbejde. Kursusrækken omfatter følgende specialespecifikke kurser med i alt 210 timer

Abdominal radiologi: 24 timer (4 dage)

Fysik og radiobiologi: 19 timer (3 dage)

Kar-og interventions-radiologi: 7 timer (1 dag)

Mammaradiologi 11 timer (2 dage)

Muskuloskeletal radiologi: 27 timer (4 dage)

Neuroradiologi inkl. hoved/hals: 25 timer (4 dage)

Pædiatrisk radiologi: 21 timer (3½ dag)

Teknik og strålebeskyttelse: 27 timer (4 dage)

Thorax- og onkologisk radiologi: 22 timer + 5 timer (4 dage)

Uroradiologi: 22 timer (3 dage)

Teoretiske kurser er et vigtigt supplement til den praktiske kliniske uddannelse, idet de dels befordrer den form for viden der kan være vanskelig at tilegne sig i den praktiske radiologiske hverdag. Det drejer sig bl.a. om at skabe et overblik over diagnostikken inden for interesse/ekspertområder med tilhørende differentialdiagnostik og tekniske aspekter, hvilket er nødvendigt for at beherske radiologiske problemstillinger. Derudover indeholder kurserne elementer, der kan inspirere til mere dybtgående studier mhp. at opnå særlig indsigt bl.a. som forudsætning for deltagelse i forskning og udvikling.

Målet med de teoretiske kurser er at give den uddannelsessøgende en grundlæggende teoretisk viden om strålefysik, strålehygiejne, røntgen-, ultralyd- og MR-teknik, kvalitetskontrol og computerteknologi samt i mindre udstrækning nuklearmedicinsk teknik. Endvidere gennem 9 organ-, sygdoms- eller aldersrelaterede kurser at bibringe teoretisk kendskab til fagets klinisk definerede fagområder og hertil knyttede interventionelle procedurer, således at denne viden kombineret med erhvervet praktiske færdigheder resulterer i at den uddannelsessøgende opnår de i målbeskrivelsen angivne kompetenceniveauer. Den beskrevne kursusrække er således koordineret i forhold til hele uddannelsen.

Indhold
Den aktuelle strukturering af de teoretiske kurser i 11 obligatoriske kurser hver af 5-27 timers varighed fordelt over 2,5 år (i alt 210 timer) er nødvendig for opfyldelse af de i målbeskrivelsen angivne kompetencer.

To kurser på i alt 46 timer omhandler strålefysik, radiobiologi, strålehygiejne, røntgen-, ultralyd- og MR-teknik, kvalitetskontrol, computerteknologi og nuklearmedicinsk teknik. Disse to kurser er koordineret således at der sikres en sufficient teoretisk viden vedrørende alle de i radiologien anvendte modaliteter inkluderende almindelige og digitaliserede konventionelle røntgenundersøgelser, gennemlysningsundersøgelser, CT-, UL- og MR-skanning. Hertil kommer nødvendig viden vedrørende det omfattende kvalitetsstyringssystem, der lovmæssigt er forbundet med anvendelse af ioniserende stråler samt tilhørende strålehygiejne. En teknologisk viden er meget vigtig for en radiologisk speciallæge og store dele af denne viden er vanskelig at erhverve under den praktiske kliniske uddannelse.

Der er 9 kurser inden for de i radiologien klinisk definerede interesse-/ekspertområder: Thorax-radiologi, abdominal radiologi, urogenital radiologi, neuroradiologi inkl. hoved/hals radiologi, muskuloskeletal radiologi, kar-/interventions-radiologi, pædiatrisk radiologi, onkologisk radiologi og mamma-radiologi. For alle disse områder er der behov for at supplere den praktiske kliniske uddannelse med teoretiske elementer jævnfør målbeskrivelsen for faget. Bemærk at der kan være kurser der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Undervisningsmetoder omfatter såvel forelæsninger som case/problemorienteret undervisning samt i forbindelse med de teknikrelaterede kurser færdighedsøvelser/testning, jævnfør efterfølgende specificerede beskrivelse af de enkelte kurser.

Kursusevaluering
I forbindelse med alle kurser udfylder kursusdeltagerne et til kurset udarbejdet specificeret evalueringsskema.

Efter endt fysik og radiobiologi samt teknik og strålehygiejne kurserne afholdes mindre skriftlig tentamen. For de øvrige kursers vedkommende skal den uddannelsessøgende før samt en måned efter kursusdeltagelsen i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge eller mentor gennemgå logbogens elementer om emnet, så man kan vise hvilken læring der har været på kurset og udbedre evt. mangler lokalt. I forbindelse med formativ evaluering af den uddannelsessøgende skal såvel den uddannelsessøgende som den uddannelsesansvarlige overlæge eller mentor desuden evaluere, om deltagelse i et teoretisk kursus har påvirket den uddannelsessøgendes adfærd.

Organisering
Dansk Radiologisk Selskab (DRS) har et kursusudvalg bestående af hovedkursuslederen, alle delkursusledere, en yngre læge repræsentant og en af DRS’ kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende uddannelsesspørgsmål. Dette udvalg står for den overordnede planlægning af de specialespecifikke kurser, inkluderende evaluering af kursusledelsen på såvel hoved- som delkursuslederniveau.